Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden | Fotocondoom.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Willems Winkels BV/Condommessage

Fotocondoom.nl is een website van Condommessage en onderdeel van Willems Winkels BV.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Condommessage: De rechtspersoon die de producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;

Koper:

  • De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fotocondoom;
  • De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fotocondoom.

Artikel 1   Algemene bepalingen

1.1          Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de verkoop- en leveringsvoorwaarden (‘algemene voorwaarden’) van Condommessage van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden online bij www.condommessage.com

1.2          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3          Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

1.4     Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2   Aanbiedingen en offertes

2.1          Alle offertes en aanbiedingen van Condommessage zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.

2.2         De overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke, per post en/of per e-mail/fax, orderbevestiging door Condommessage, dan wel de daadwerkelijk uitvoering van de overeenkomst door Condommessage. In het eerst genoemde geval wordt de orderbevestiging geacht de juiste verhoudingen tussen partijen weer te geven en zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden.

2.3           Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers c.q. kopers van Condommessage zijn alleen bindend indien door Condommessage schriftelijk bevestigd.

2.4          Afbeeldingen, catalogi, online presentaties, monster en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door Condommessage gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, kleurstellingen, dan wel technische gegevens in de ruimste in des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen, varianten zijn toegestaan. Kleurstellingen zijn gerelateerd aan CMYK.

2.5          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van    overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Tenzij anders schriftelijk door Condommessage aangegeven zijn deprijzen EXW Incoterms 2010.

2.6          Een samengestelde prijsopgave verplicht Condommessage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Instelkosten zijn € 55,- per besteld artikel exclusief b.t.w., tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.7          Product specifieke voorschriften, condities, het gaat hier om geclassificeerde medische hulpmiddelen, die dienen te voldoen aan ISO 4074, met een productie ISO 13485 en voor de EU CE genotificeerd, o.a. de vermelding van batchnummer, vervaldatum, CE en fabrikant, worden geacht te zijn geaccepteerd door de koper en maken onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden.

2.8          Indien een order geannuleerd wordt, worden de reëel gemaakte kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 90,-

2.9          Condommessage kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.

Artikel 3   Levering

3.1          Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Condommessage zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch heeft de koper het recht de order te annuleren, dan wel de ontvangst van een levering te weigeren. Condommessage is gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.

3.2          Een levertermijn gaat pas in, nadat de koper aan Condommessage heeft bevestigd dat het ontwerp akkoord is.

3.3          Het niet op tijd nakomen van een betalingsverplichting schort de leveringsverplichting op, evenals het niet op tijd of onvoldoende geschikt aanleveren van de benodigde gegevens en bruikbare ontwerpen.

3.4          Indien de koper in gebreke blijft met betalingen is Condommessage niet gehouden tot verdere levering en is Condommessage gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden met behoud van de verplichting van koper Condommessage schadeloos te stellen.

3.5          Condommessage is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan de koper te berekenen.

3.6          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Condommessage vrij de wijze van vervoer vast     te stellen.

3.7          De te leveren zaken reizen immer voor risico van de koper. Koper draagt zorg voor de lossing der geleverde zaken.

3.8          Condommessage is gerechtigd de prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de tussentijds geconstateerde stijging van de vrachtkosten.

3.9          Tenzij schriftelijk anders overgekomen, is de plaats van de aflevering de (hoofd) vestigingsplaats van de koper.

Artikel 4   Informatie en gegevens

4.1          Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Condommessage  geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.

4.2          Koper staat er voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is en wettelijk toegelaten voor reproductie. Koper vrijwaart hierbij Condommessage voor aanspraken en/of schade vanwege het ongeoorloofd gebruik van zaken die onder intellectuele eigendom van derden vallen.

Artikel 5   Eigendomsvoorbehoud

5.1          Alle door Condommessage in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Condommessage totdat koper aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW – die Condommessage heeft dan wel zal verkrijgen, heeft voldaan.

5.2          Door Condommessage geleverde producten mogen niet door koper worden doorverkocht en     mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om Condommessage daarvan onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte te stellen.

5.4          Voor het geval Condommessage haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en door Condommessage aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Condommessage zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 6   Betaling

6.1          Betaling dient ten allen tijde te geschieden zonder enige korting en/of verrekening. De factuurtermijn is een fatale termijn. Indien koper niet binnen de factuurtermijn betaalt, dan is zij van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Condommessage, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet verstreken is, terstond en ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is koper aan Condommessage verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Condommessage moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd van 15 % van het openstaande bedrag, zulks zonder maximum met een minimum van € 50,-.

6.2          Condommessage heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

6.3          Koper is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

Artikel 7   Intellectuele eigendom

7.1          Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, behoudens de door koper aangeleverde grafische elementen,  berusten uitsluitend bij Condommessage  of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is koper niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Condommessage  of haar licentiegevers of toeleveranciers.

7.2          Koper vrijwaart Condommessage volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen door derden ter zake van door koper aangeleverde logo’s, teksten, grafische elementen en wat dies meer zij en vrijwaart Condommessage eveneens voor al door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8   Reclame

8.1          Condommessage levert in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door koper schriftelijk te zijn gemeld en door Condommessage  te zijn ontvangen. Koper dient Condommessage in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.2          Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient koper alle door Condommessage gemaakte kosten te voldoen.

8.3          Indien vaststaat dat het product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Condommessage het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van Condommessage vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel het factuurbedrag aan koper terugbetalen. In geval van vervanging is koper gehouden om de vervangen zaak aan Condommessage te retourneren en de eigendom daarover aan Condommessage te verschaffen, tenzij Condomessage schriftelijk anders aangeeft.

8.4          De garantie van Condommessage geldt niet indien:

  • Gebreken aan zaken het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik
  • Zaken aan abnormale omstandigheden blootgesteld zijn.
  • Gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
  • Koper of door koper ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van Condommessage, wijzigingen en/of andere werkzaamheden aan het geleverde hebben aangebracht c.q. verricht.

8.5          Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde zaken schort de betalingsverplichting van de overige geleverde zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetbepalingen.

Artikel   9 Aansprakelijkheid

9.1          Indien Condommessage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Condommessage is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.2          Condommessage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

9.3          Condommessage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Condommessage is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of onrechtmatige  gegevens.

9.4          Indien Condommessage aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Condommessage beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5          Behoudens opzet of grove schuld door Condommessage of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico.

9.6          Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die koper  jegens Condommessage heeft, dienen of straffe van verval binnen 6 maanden na het moment waarop deze ontstaan dan wel koper daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij Condommessage te zijn ingediend.

9.7          Wederpartij vrijwaart Condommessage voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Condommessage of haar leidinggevenden.

Artikel   10 Referentie

Condommessage is gerechtigd koper als referentie te gebruiken, zonder daarbij aan derden mededelingen te doen over de resultaten van opdrachten.

Artikel 11   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Condommessage en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van geschillen tussen Condommessage en koper kennis te nemen.

 

Versie 2017-02 fw 4/2/17 Condommessage

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden